Telefonszám amin szükség esetén kereshetünk

Maximum 7.900 Ft szállítási költség
A TELJES RENDELÉSRE!

Nyereményjátek

Nyereményjáték

2024. május 1-től június 3-ig tartó játékunkban egy Montessori stílusú szivárványhintát, konyhai fellépőt vagy natúr kiskonyhát sorsolunk ki.
Annyi a dolgod, hogy beköveted Instagram oldalunkat és hozzászólásban leírod, melyik  gyerekszoba terméket szeretnéd megnyerni.
Barátok megjelölése nem feltétel, de megköszönjük, hogy minél több emberhez eljuthasson a játék!
A játékról részletesebben szabályzatunkban olvashatsz!

 

„Játssz és nyerj egy Montessori kiegészítőt!” Instagram nyereményjáték szabályzata

 

1. A játékban résztvevő személyek

A Kiss Koloniál Kft. (4130 Derecske, Dózsa Gy. u.7.), Cégjegyzékszám: 09 09 002042, (továbbiakban: Szervező) Játssz és nyerj egy Montessori kiegészítőt! címmel nyereményjátékot hirdet (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Szervező:

Cégnév: Kiss Koloniál Kft.
E-mail: info@kikol.hu

A játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

  • a Szervező alvállalkozóinak tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A Játék leírása

A Játékban részt vehet mindenki, aki a Játék feltételeinek eleget tesz:
- Követi a hivatalos Kiss Koloniál Kft. (kikolbutorwebaruhaz) Instagram oldalát.
- Hozzászólás formájában válaszol a posztban feltett kérdésre.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024.05.01-től 2024.06.03-ig zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a játék utolsó napján 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. 

4. Jelentkezés a Játékra

A játékban részt vehet mindenki, aki a 2. pontban leírtakat teljesíti. A játékra történő jelentkezés kizárólag e feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult az általa megadott adatok kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

5. Nyeremények

A Játék végén 1 db nyertes kerül kisorsolásra. Nyereménye: 1 db M méretű Montessori natúr szivárványhinta vagy 1 db Montessori Játékkonyha vagy 1 db Montessori Konyhai fellépő. A nyertes a 3 db felajánlott tárgynyeremény közül 1 db-ot választhat.

A nyeremény pénzre át nem váltható, át nem ruházható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti.

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.

6. Nyertesek

A sorsolás 2024. június 3. hétfő 13:00-kor történik. A nyertest a Kiss Koloniál Kft. (kikolbutorwebaruhaz) hivatalos Instagram oldalán, a Játék poszt alatt írt hozzászólásánál értesíti.

A nyertes sorsolását a socialwinner.besocial.hu szolgáltatással végezzük.

Pótnyertes sorsolásra nem kerül sor. Amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt követelményeknek, vagy a nyereményéért nem jelentkezik határidőn belül, úgy elveszíti a jogosultságát a nyeremény átvételére.

7. Nyertes(ek) értesítése

A nyertest az Kiss Koloniál Kft. (kikolbutorwebaruhaz) hivatalos Instagram oldalán, a Játék poszt alatt írt hozzászólásánál értesítjük.

8. A nyeremények kézbesítése

A nyeremények átvételével/felhasználásával kapcsolatosan a nyerteseket e-mailben tájékoztatja a Szervező a részletekről.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/felhasználása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át/használható fel és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

9. A Szervező felelőssége és Szerzői jogok

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.  

A Játékos köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait – így különösen kézbesítési címét – hibásan adta meg.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos mulasztásából eredő következményekért.

10. Adatkezelés és adatvédelem

10.1. Tájékoztatás

A Nyertesek, résztvevők:

Az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a nyereményjáték lebonyolítása, a nyeremények kisorsolása és átadása a nyertesek részére, kapcsolattartás, a nyertesek azonosítása.

Az adatkezelés időtartama:

A nyertes tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) szerinti időtartam. Egyéb résztvevők tekintetében a személyes adatokat a Szervező a nyereménysorsolástól számított 1 hónapig kezeli.

A nyertes további adatait (pl. adóazonosító) a hatályos számviteli jogszabályok értelmében a Szervező kezeli és azok törlését a számviteli jogszabályokban meghatározott kötelező időtartam (8 év) előtt az érintett nem kérheti.

A Játékban való részvétellel nyertes Játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nevét (kereszt és vezetéknevét) továbbá az átvételkor róla készített fényképet (képmását) a Szervező a honlapján és más (elsődlegesen közösségi média) médiumokban a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye a Szervező szolgáltatásának népszerűsítése céljából. A nyertesek nevét az Adatkezelő a közösségi média és egyéb online felületein az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig teszi közzé.

A személyes adatokat a Szervező a 4130 Derecske, Dózsa Gy. u.7. szám alatti irodájában tárolja.

A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, és hozzájárul az adatai kezeléséhez. Az adatok megadása önkéntes.

A nyertes Játékos adatai továbbításra nem kerülnek.

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatja a Játékost, hogy a Játékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul.

A Játék során a Szervező a jogszabály és a Játékos hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat, a Játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása/átvétele érdekében:
- név,
- e-mail cím,
- levelezési cím.

A résztvevő a személyes adatait kizárólag a Szervezőnek a Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.  

A Játékos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen, az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

10.2. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

- Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a fenti pontokban meghatározottakon túl a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Kiss Koloniál Kft. (kikolbutorwebaruhaz) hivatalos Instagram oldalán.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt vagy a nyereményjáték szabályait megsértik.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, valamint a Szabályzatban leírt egyéb feltételek megszegése esetén külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárja a Játékost a Játékból, illetve eltávolítsa nevét a nyilvános felületekről.

Kizárás esetén a Játékos nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervező tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét – köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Játékos helyett saját belátása szerint egy másik Játékost hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

12. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező teljeskörűen mentesíti az Instagramot minden
játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy az Instagram a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz.

A Játékhoz sok sikert kívánunk!

Kiss Koloniál Kft. (KIKOL) csapata

A Játékhoz sok sikert kívánunk!

A KIKOL csapata